CSS樣式表無法正常顯示時,並不會影響到網頁的閱讀

 

說明:
一、                                        免費市民公車各路線家樂福發車時間

 

60 六家高鐵線    07:00 08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 12:30 14:00 15:20 16:20 17:20
 

61 高鐵經十興    05:50 07:50 09:10 11:30 15:30 17:30         
 

61 高鐵經中山    06:50 08:20 10:20 13:30 16:30 18:30         
 

62 鳳岡線           05:55 07:30 10:00 11:30 15:50 17:00 18:10             (14:00班次刪除)
 

63 新港線           06:10 08:00 10:00 12:10 15:50 16:00 17:10 18:00  
 

65 麻園線           06:30 07:30 09:20 15:50             (行經中醫大)
 

66 溪州線           06:00 08:40 10:00 11:20 13:00 15:25 17:00 17:30   

 
二、 各路線各站到站時間請至竹北市公所索取紙本時刻表或至竹北市公所全球資訊網查詢,另請多利用iBus_新竹縣之APP軟體查詢到站時間。三、若有免費公車相關問題請洽03-5515919#321 魏小姐

 

*正面61路時刻表31887
*反面62及63路時刻表19324
*65路麻園線站牌位址12594
*63路新港線站牌位址9520
*62路鳳岡線站牌位址10954
*60路六家高鐵線先經中華路站牌位址32272
*66路麻園溪州線先經新興路站牌位址8928
*61路六家高鐵線站牌位址28695
*正面60路時刻表21517
*反面65及66路時刻表12110
*公告內容2339